Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Radimo za Vas:

Obavljamo sve vrste agencijskih poslova prema institucijama i ustanovama

Zastupanje na stručnim skupovima i u pregovorima

Medijacija, posredovanje u mirnom rešavanju sporova

Trgovinsko posredovanje i zastupanje

Nalaženje i dovođenje u vezu sa nalogodavcem lice radi pregovora o zaključenju određenog ugovora.

Zastupanje na skupovima, sajmovima, u institucijama i posredovanje u pregovorima.

Tržište saobraćajnih usluga je veoma kompleksno i dinamično. Promene su dosta izražene kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Marketing u transportu ima veoma veliku širinu i svoje specifičnosti, kako sa aspekta korisnika usluga u vremnu i prostoru, tako i sa aspekata konkurencije, zakonskih rešenja i ograničenja uz veoma veliki uticaj novih tehnologija i ljudskog faktora.

Specifičnosti saobraćajne usluge posledica su načina nastajanja,načina ispoljavanja tražnje i načina usklađivanja ponude i tražnje. Saobraćajna usluga je nematerijalni proizvod koji ne može egzistirati izvan procesa njene proizvodnje, proces proizvodnje i potrošnje je sinhronizovan vremenski i prostorno. Kvalitet usluge nije unapred poznat za korisnika.

Na strani tražnje su građani i razne organizacije koji imaju potrebe za saobraćajnim uslugama. Motivi korišćenja saobraćajnih usluga su različiti ne samo kod građana kao potencijalnih putnika već i kod privrednih i neprivrednih organizacija i institucija. Kao i u ostalim privrednim delatnostima i u saobraćaju je razumevanje motiva korišćenja saobraćajnih usluga pouzdana osnova za razumevanje kretanja tražnje kako ukupne, tako i za pojedine vrste saobraćajnih usluga. Integralni pristup tržištu saobraćajnih usluga je neophodan.

Promocija je instrument koji je od istog stepena značaja u saobraćaju kao i u ostalim privrednim delatnostima. Postoji sloboda saobražajnih organizacija da ovaj instrument koriste da bi uticali kako na primarnu, tako i na selektivnu tražnju. Promociona aktivnost treba da doprinese stvaranju adekvatne slike o saobraćajnim organizacijama i o njihovim naporima da se prilagode potrebama savremenog čoveka i privrede.

Realizujemo:

 • Pomoć pri izradi biznis planova, sa svim elementima marketing miksa.
 • Konsalting usloge marketing logistike.
 • Konsalting uslige analize struktura troškova poslovanja i racionalizacije poslovanja.
 • Konsultanrske usluge analiza cena usluga i unapređenja profitabilnosti poslovanja.
 • Sprovođenje marketinških kampanja.
 • Promocija na skupovima , javni nastupima i sastancima, kao i njihova organizacija.
 • Modeli marketing kampanja za promovisanje održivih vidova transporta.
 • Izrada marketng video i štampanih materijala u marketing kampanjama.
 • Izrada bilborda, banera, reklamnog promotivnog materijala i prezenta kompanija

Za kvalitetno poslovno odlučivanje preduslov je da u svakom momentu kvalitetna pravovremena i tačna informacija, kao i poznajete tržište kojem se obraćate i na kome se deluje.

Za kvalitetan rad neophodno sistematsko prikupljanje informacija radi planiranja. Mi kontinualno, sistematski pratimo i sprovodimo kvalitativna i kvantitativna istraživanja u sektoru transporta koristeći formalne i neformalne metode prikupljanja informacija.

Posebno treba imati u vidu da je privredni i transportni sistem veoma dinamičan a da se u narednom periodu mogu očekivati značajne izmene uslova posovanja. Evolutivno pravilo “prilagodi se ili nestani” oduvek važi i u poslovanju. Kako se prilagoditi ako ne prepoznajete kakve se promene i na kojim poljima dešavaju?

Pomoći ćemo Vam da prilikom angažovanja saradnika, pojedinaca ili kompanija  pravilno i jasno obrazložite cilj istraživanja, informacije koje su vam potrebne i vremenski rok koji vam odgovara, zajedno sa Vama ćemo opredeliti profesionalan i stručan tim koji će biti kreiran u skladu sa postavljenim ciljevima i opredeljenim budžetom.

Informacija je najvažniji deo uspeha, a kvalitetna analiza i sagledavanje uticaja je od izuzetne važnosti za kvalitetnu odluku danas za dobar rezultat sutra. Posedujemo pouzdane metode i resurse za:

 • Analize segmenata privrednih i transportnog sektora i trendova
 • Analize konkurentnostii analize ključnih konkurenata
 • Analize tržišnog učešća i sezonskih karakteristika usluga
 • Analize struktura cena usluga i dinamike troškova za optimizaciju procesa
 • Analize ciljnih tržišta i potencijala
 • Analize zadovoljstva korisnika usluga
 • Analize zadovoljstva zaposlenih, njihovih međuodnosa i potencijala

Veoma je važno da budete dobro obavešteni pri poslovanju, ugovaranju i započinjanju poslovnih aktivnosti, jer stručnim i sveobuhvatnim sagledavanjem šansi i pretnji u poslovanju unapred sprečavate moguće probleme ukoliko nemate pripremljenu potrebnu dokumentaciju.

Naš tim saradnika poseduje dugogodišnje iskustvo u svim segmentima transportnih usluga. Visoke kvalifikacije i praktično znanje su preduslov da blagovremeno, u skladu sa najvišim standardima struke, pružimo profesionalne savete koji predstavljaju temelj za najbolje odluke.

Usluge konsaltinga u sektoru transporta putnika, transporta robe, bezbednosti saobraćaja, zakonskih propisa u transportnim kompanijama, sudska veštačenja saobraćajne i ekonomske struke, logistiku.

Možemo vam preneti svoja znanja i iskustva, koja će vam pomoći da unapredite svoje poslovanje. U cilju adekvatne pripreme planova rada i poslova, savetujemo vam da angažujete eksperte, a mi vam nudimo kompletan konsalting o svim bitnim elementima poslovanja.

 

KONSULTANTSKE USLUGE OBUHVATAJU:

 • Stručna mišljenja, informacije i objašnjenja o tekućim pitanjima (putem telefona ili elektronske pošte)
 • Sastanke na kojima se analiziraju aktuelna pitanja
 • Pregled i uvid u dokumente nadležnih organa, zapisnike, rešenja i drugieakte.
 • Pomoć u ostvarivanju prava klijenta u postupku pred domaćim i stranim organima i institucijama
 • Pomoć, pregledanje ili priprema i sastavljanje zahteva za: izdavanje licence za prevoz, sertifikata o stručnoj osposobljenosti, stranih dozvola za prevoz; utvrđivanje godišnjeg plana dozvola i dr.; dobijanje mišljenja;
 • Sugestije za postupanje, priprema i sastavljanje prigovora i žalbi na odluke kontrolnih organa;
 • Konsultacije i sastavljanje dopisa, zahteva za dobijanje mišljenja, obrazloženih inicijativa nadležnim organima i institucijama;
 • Davanje informacija, uputstava, objašnjenja i saveta u vezi sa rešavanjem problema nastalih u toku izvršenja usluga transporta
 • Saveti za pripremu i obaveze u poslovanju pri donošenja novih propisa, domaćih i stranih, koji će usloviti nove obaveze i/ili prava, odnosno nova pravila za obavljanje delatnosti prevoza