Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj
 • Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 68/15 и 41/18);
 • Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 68/15, 41/18, 44/18- др. закон, 83/18 и 31/19);
 • Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају („Службени лист СРЈ”, број 26/95);
 • Правилник о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање и продужење рока важења лиценце за превоз, обрасцима лиценце за превоз и извода лиценце за превоз, и начину стављања на увид јавности информације о издатим и одузетим лиценцама за превоз („Службени гласник РС“, број 11/17);
 • Правилник о техничким и техничко-експлоатационим условима које мора испуњавати теретно возило или скуп возила којима се обавља превоз терета у друмском саобраћају и о обрасцима потврда о испуњавању ових услова („Службени гласник РС“, број 14/17);
 • Правилник о начину, програму и поступку спровођења испита о професионалној оспособљености, обрасцу сертификата о професионалној оспособљености, поступку издавања сертификата о професионалној оспособљености, као и о начину вођења евиденције о одржаним испитима и издатим и одузетим сертификатима о професионалној оспособљености  („Службени гласник РС“, број 17/17);
 • Правилник о обрасцу дозволе за каботажу и обрасцима појединачних, временских и посебних дозвола („Службени гласник РС“, број 37/17);
 • Правилник о садржини и изгледу обрасца потврде за возача  и начину вођења евиденције о потврдама за возача („Службени гласник РС“, број 71/17);
 • Правилник о начину коришћења и попуњавања појединачне дозволе за превоз терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 82/17);
 • Правилник о висини трошкова полагања испита о професионалној оспособљености за превоз терета у друмском саобраћају(„Службени гласник РС“, број 96/17);
 • Правилник о садржини и начину вођења евиденције лица одговорних за превоз и регистра лиценци за превоз терета и извода лиценце за превоз терета и о начину вођења евиденције о извршеним прекршајима и предузетим административним мерама ("Службени гласник РС", број 110/17);
 • Правилник о регистру лиценци за превоз  путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 112/17);
 • Правилник о испиту о професионалној оспособљености за послове управљања превозом путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 84/17);
 • Правилник о изгледу и садржини обрасца лиценце за пружање станичних услуга и садржини и начину вођења регистра издатих лиценци за пружање станичних услуга („Службени гласник РС“, број 34/17);
 • Правилник о путном листу за међународни ванлинијски превоз путника („Службени гласник РС“, број 19/17 и 44/18 – др. закон);
 • Уредба о расподели страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима („Службени гласник РС”, број 113/15);
 • Уредба о трошковима поступка регистрације и овере реда вожње и испуњености прописаних услова у превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 36/10);
 • Правилник о садржају елабората о економској оправданости успостављања линије, бонитету домаћег превозника и о начину одређивања домаћег превозника за успостављање линије у међународном јавном превозу путника („Службени лист СРЈ”, број 19/00 и „Службени гласник РС”, бр. 20/04 и 91/06);
 • Правилник о саобраћајним, техничким, хигијенским и другим условима аутобуских станица за међународни јавни превоз путника („Службени гласник РС” број 18/04);
 • Правилник о обрасцима дозвола за међународни јавни превоз путника или ствари („Службени лист СРЈ”, број 46/00);
 • Правилник о начину доделе нерасподељених појединачних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима („Службени гласник РС” бр. 147/14 и 61/15);
 • Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС”, број 7/17);
 • Правилник о путном листу за домаћи ванлинијски превоз путника („Службени гласник РС”, број 16/17 и 44/18- др. закон);
 • Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилом које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа („Службени гласник РС”, број 71/06 );
 • Правилник о садржини, начину издавања и вођењу путних налога и начину вођења евиденције о издатим путним налозима („Службени гласник РС”, бр. 90/16 и 4/17);
 • Правилник о изгледу и садржини обрасца и начину вођења евиденције полазака и долазака аутобуса („Службени гласник РС”, број 90/16);
 • Правилник о условима и поступку усаглашавања предлога редова вожње у међумесном превозу („Службени гласник РС”, број 16/17);
 • Правилник о садржини обрасца реда вожње, садржини и начину вођења регистра и начину овере реда вожње у међумесном превозу („Службени гласник РС”, број 19/17);
 • Правилник о изгледу, садржини и коришћењу службеног одела  инспектора за друмски саобраћај („Службени гласник РС”, број 90/15);
 • Правилник о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање лиценце за превоз, изгледу и садржини лиценце за превоз и извода лиценце за превоз („Службени гласник РС“, број 105/16);
 • Правилник о евиденцији и обрасцу сертификата о професионалној оспособљености лица одговорног за послове управљања превозом путника („Службени гласник РС“, број 16/17);
 • Правилник о условима додељивања и начину коришћења и раздуживања дозвола за ванлинијски превоз путника („Службени гласник РС“, број 82/17);
 • Правилник о путном листу за међународни ванлинијски превоз путника („Службени гласник РС“, број 19/17);
 • Закон о путевима (,,Службени гласник РС“, број 41/18);
 • Правилник о саобраћајној сигнализацији (,,Службени гласник РС“, број 85/17);
 • Уредба о категоризацији државних путева (,,Службени гласник РС“, бр. 105/13, 119/13 и 93/15);
 • Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС“, бр. 96/15 и 95/18);
 • Правилник о радионицама за тахографе (''Службени гласник РС'', бр. 13/17 и 80/18);
 • Правилник о начину коришћења тахографа („Службени гласник РС“, бр. 90/17);
 • Правилник о граничнику брзине (''Службени гласник РС'', број 16/17);
 •  Правилник о потврди о активностима возача (''Службени гласник РС'', број 106/16);
 • Правилник о евиденцији радног времена члана посад возила (''Службени гласник РС'', број 13/17);
 • Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18 и 41/18, 41/18-др. закон, 87/18 и 23/19);
 • Правилник о програмима и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита и изгледу и садржају дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке кандидата за возаче („Службени гласник РС“, бр. 1/12);
 • Правилник о програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за инструктора вожње (,,Службени гласник РС“, бр. 21/12 и 94/18);
 • Правилник о програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача („Службени гласник РС“, бр. 21/12 и 96/18);
 • Правилник о испитивању возила („Службени гласник РС“, бр. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16 и 108/16);
 • Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (''Службени гласник РС'', бр. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 07/17-исправка, 63/17 и 45/18, 70/18, 95/18 и 104/18);
 • Правилник о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова (,,Службени гласник РС“, број 134/14);
 • Правилник о изгледу и начину постављања знака за обележавање возила којим се врши организован превоз деце (,,Службени гласник РС“, број 3/11);
 • Правилник о начину смештаја терета, његовог обезбеђења и означавања (,,Службени гласник РС“, број 13/13);
 • Правилник о ванредном превозу (,,Службени гласник РС“, број 116/12);
 • Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (,,Службени гласник РС“, број 50/11);
 • Правилник о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу (,,Службени гласник РС“, број 144/14);
 • Правилник о посебној ознаци на возилу којим управља лице са пробном возачком дозволом (,,Службени гласник РС“, број 22/11);
 • Правилник о начину употребе средстава за снимање саобраћаја (,,Службени гласник РС“, број 86/14);
 • Правилник о начину обављања организованог превоза деце (,,Службени гласник РС“, број 52/19);

 

НА  ОСНОВУ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ ДОНЕЛА ЈЕ СЛЕДЕЋЕ ПРОПИСЕ:

 

 • Општи услови међумесног превоза („Службени гласник РС”, број 45/19);
 • Даљинар за међумесни превоз („Службени гласник РС”, бр. 120/12, 2/14, 3/14 - исправка);
 • Општи услови пословања аутобуских станица („Службени гласник РС”, бр. 26/08 и 68/12-УС).

 

БИЛАТЕРАЛНИ УГОВОРИ О МЕЂУНАРОДНОМ ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ

 

 • Споразум између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Народне Социјалистичке Републике Албаније о међународном друмском превозу робе („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, број 12/84);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о међународном друмском превозу („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 12/18);
 • Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Белгије о друмском превозу путника и робе, који се врши комерцијалним возилима („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, број 4/64);
 • Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Белорусије о међународном друмском превозу путника и ствари („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 4/96);
 • Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Бугарске о међународном друмском превозу путника и ствари („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 2/03);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о међународном друмском превозу путника и терета („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 5/18);
 • Споразум између Владе Републике  Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском  саобраћају („Службени  гласник РС - Међународни уговори”, број 5/19);
 • Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Грчке о међународном друмском превозу путника и робе („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 2/03);
 • Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Данске о међународном друмском превозу („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, број 1/69);
 • Споразум између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Ирске о међународном друмском превозу робе („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, број 6/90);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран о међународном друмском превозу путника и ствари („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 1/10);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном регулисању међународног друмског превоза путника и ствари („Службени гласник РС- Међународни уговори”, брoj 10/14);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о међународном друмском саобраћају („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 4/16);
 • Споразум између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Републике Кипар о међународном друмском превозу робе („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, број 11/84);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Летоније о међународном друмском саобраћају („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1/13);
 • Споразум између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Великог Војводства Луксембург о међународном друмском превозу робе („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, број 10/87);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о друмском  превозу путника и ствари („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 20/15);
 • Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Македоније о међународном друмском превозу путника и ствари („Службени лист СРЈ”, број 5/96);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о међународном друмском саобраћају („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 5/18);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 10/14);
 • Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Краљевине Норвешке о превозу путника и робе у међународном друмском саобраћају („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, број 39/73);
 • Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Народне Републике Пољске о међународном друмском превозу („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, број 50/70);
 • Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Румунске Народне Републике о међународном друмском саобраћају („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, број 9/64);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о међународном друмском саобраћају („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 8/11 и 4/17);
 • Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Савеза Совјетских Социјалистичких Република о међународном друмском саобраћају („Службени лист СФРЈ”, бр. 7/71 и 2/87);
 • Споразум између Републике Србије и Словачке Републике о међународном друмском превозу путника и ствари („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 13/13);
 • Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Словеније о међународном друмском превозу путника и ствари („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 7/02);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Туниса о друмском превозу путниука и ствари („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 20/15);
 • Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Турске Републике о међународном друмском превозу („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори и други споразуми”, бр. 5/68 и бр. 11/84);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о друмском превозу путника и ствари („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1/13);
 • Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Републике Финске о превозу у међународном друмском саобраћају („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, број 4/78);
 • Споразум о међународном друмском саобраћају између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике Француске („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори и други споразуми”, бр. 11/65 и 37/71);
 • Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Холандије о међународном друмском превозу („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, бр. 9/67 и 12/75);
 • Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Хрватске о међународном друмском превозу путника и ствари („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 1/98);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1/10);
 • Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Чехословачке Социјалистичке Републике о међународном друмском превозу („Службени лист - Међународни уговори”, бр. 11/63 и 12/81);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Швајцарског Савезног већа о превозу путника и ствари у друмском саобраћају („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 1/10);
 • Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Краљевине Шведске о међународном друмском саобраћају („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори и други споразуми”, број 57/70);
 • Споразум између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Шпаније о међународном друмском превозу путника и робе потписан у Београду, 18. децембра 1985. године, ступио је на снагу 25. јуна 1989. године, али није објављен у Службеном листу СФРЈ - Међународни уговори.

 

МУЛТИЛАТЕРАЛНИ УГОВОРИ О МЕЂУНАРОДНОМ ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ

 

 • Конвенција о уговору о међународном друмском превозу путника и пртљага (СVR) („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, број 8/77);
 • Конвенција о уговору за међународни превоз робе друмом (СМR) („Службени лист ФНРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, број 11/58);
 • Европски споразум о раду посаде на возилима која обављају међународне друмске превозе (АЕТР) („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори“, број 30/74) са амандманима од 1-6 („Службени гласник РС – Међународни уговори“ број 8/11);
 • Споразум о прихватању једнообразних услова за хомологацију и узајамно признавање хомологације опреме и делова моторних возила („Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори“, број 5/62);
 • Протокол о Европској конференцији министара транспорта  („Међународним уговорима ФНРЈ“, свеска број 50/56).

 

ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У СЕКТОРУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У ДРУМСКОМ ТРАНСПОРТУ

 

 • Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015);
 • Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007,95/2010 и 99/2014);
 • Закон о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр, 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014);
 • Закон о општем  управном поступку („Службени гласник РС“; бр.18/2016);
 • Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016);
 • Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, бр.13/2018);
 • Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013);
 • Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон и 9/2016 – одлука УС,24/18 и 41/18);
 • Закон о путевима („Службени гласник РС“; бр.41/18);
 • Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС” бр. 68/2015 и 41/18);
 • Закон о превозу путника у друмском саобраћају(„Службени гласник“, бр.68/15 и 41/18);
 • Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају („Службени лист СРЈ”, број 26/95 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља);
 • Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС”, бр. 96/2015);
 • Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, бр.65/2013);
 • Закон о привредним преступима („Службени лист СРЈ“, бр. 27792, 24/94, 28/96, 64/01 и „Службени гласник РС“, бр.101/2005);
 • Кривични Законик („Службени гласник РС“, бр. 85/05,88/05-испр, 72/09, 111/09, 121/2012, 104/2013, 108/2104 и 94/2016);
 • Закон о транспорту опасне робе(„Службени гласник РС“, бр.104/2016);
 • Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика у области друмског саобраћаја („Службени гласник РС“, бр.61/2018);
 • Правилник о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима инспекцијског надзора у области инспекције за послове државних путева („Службени гласник РС“, бр. 61/2018);
 • Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика у области комуналних делатности („Службени гласник РС“, бр. 61/2018);
 • Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског  надзора и посебним елементима плана  у области транспорта опасне робе („Службени гласник РС“, бр.55/2018);